facebook twitter

[toggle title=”Vad är Royex?”]Royex är ett stenspräckningssytem bestående av patroner, appliceringsutrustning samt täckningsmattor. Royexpatronen är baserad på ett icke detonerande drivmedel inneslutet i en plasthylsa med elektrisk antändning. Vid antändning kommer det brinnande drivmedlet generera en snabbt expanderande gasvolym, mestadels bestående av kväve, vattenånga och koldioxid. Vid korrekt applicering i ett borrhål kommer den expanderande gasen att fylla de naturliga mikrosprickor som finns i berget. Gasen kommer expandera den naturliga svagheten i berget till den närmaste fira ytan. Detta får de små bergsprickorna att expandera och i förlängningen, berget att spräckas. Demonstrationsfilmerna nedan illustrerar användningen och effekten i Royex spräcksystem;[/toggle]
[toggle title=”Vad är syftet med Royex?”]Royex utvecklades som ett svar på den ökade efterfrågan på ett säkert alternativ till konventionell sprängning. I situationer där omständigheter kräver känslig hantering, är konventionell sprängning ofta problematisk eller inte möjlig på grund av risken för skador på kringliggande byggnader från markvibrationer. Säkerhetsrisken som stenkast och chockvågen som sprängning orsakar är ett konstant problem för markentreprenader och liknande projekt i befolkade områden eller nära infrastruktur. Royex erbjuder en lösning på där man vill nå samma resultat som vid klassisk sprängning men utan risken för chockvågsskador, stenkast eller markvibrationer. Royex är grundligt testad i en mängd olika situationer och tillämpningar. Systemet kan skräddarsys för att passa alla typer av känslig applicering.[/toggle]
[toggle title=”Vad är skillnaden mellan konventionella sprängämnen och Royex?”]Miljövänlig

-Om ingen täckning används kommer Royex att orsaka minimala stenkast. Om korrekt täckning används kan stenkast helt undvikas.
-Mark och bergvibrationer är minimala. Användning nära byggnadsfundament, hus, vägar eller liknande känsliga byggnader utgör inga problem.
-Royex genererar försumbara halter NOx gaser.
-Övertrycksnivåer är betydligt mindre jämfört med vanliga sprängämnen.
-Om tillbörlig täckning används är ljudnivåerna vid initiering försumbara.
-Väldigt moderata säkerhetsavstånd innebär att evakuering av personal och utrustning endast behöver utföras strax intill arbetsområdet. Detta innebär betydligt kortare ledtider jämfört med traditionell sprängning.

Effektiv

-Royex genererar samma resultat som traditionell klenhålsprängning.
-Patroner är tillgängliga i en mängd olika varianter vilket möjliggör skräddarsydda resultat med hög precision.
-En 50 g 32 mm Royexpatron bryter typiskt 1 m³ berg under normala förhållanden. Denna siffra är betydligt större vid sekundärspräckning eller stenspräckning.[/toggle]
[toggle title=”Varför ska jag använda Royex istället för mekaniska stenspräckare?”]Mekanisk stenspräckning innebär användning av hydrauliska hjälpmedel, vajersågning eller mekaniska kilar för att spräcka. Fördelarna med Royex över mekaniska verktyg är bland annat;

-Mekaniska stenspräckare är vanligtvis dyr utrustning jämfört med motsvarande Royexlösning. Mekaniska stenspräckare är också associerade med underhållskostnader och driftstopp.
-Mekaniska stenspräckare har generellt betydligt lägre effektivitet i bemärkelsen bruten sten / tidsenhet.
-På grund av sin fysiska storlek kan det vara svårt eller omöjligt att använda mekaniska stenspräckare. Royex kan användas med handhållna borrmaskiner och har därför en större flexibilitet.
-Mekanisk stenspräckning genererar ofta högre (och mer konstanta) ljudnivåer än stenspräckning med Royexpatroner.[/toggle]
[toggle title=”Vilka berg / markvibrationer genererar Royex?”]Stenspräckningseffekten kommer från den hastiga gasexpansion som skapas genom den deflageringsprocess som patronens drivmedel genomgår vid antändning. Denna gasexpansion skapar ett snabbt stigande tryck (och temperatur) som i sin tur skapar en tryckvåg genom det närliggande berget. Energin som denna tryckvåg innehåller minskar allteftersom avståndet från borrhålet (tryckets ursprungskälla) ökar. Hastigheten på denna minskning beror på mängden drivmedel, var mätningen gjordes (dvs hur långt från borrhålet och typ av mätutrustning) och bergs kvalitén.[/toggle]
[toggle title=”Är de markvibrationer som Royex genererar säkra för känsliga byggnader?”]Vanligtvis ja, men detta beror naturligtvis på förutsättningar som bergets kvalité och närheten till känsliga byggnader. Tumregeln för markvibrationer är;
PPV < 50 mm / s säkra vibrationer PPV > 50 mm / s kan generera skador
Ovan är generella regler för vibrationsfrekvenser över 40 Hz. Royex vibrationer är över ca 400 Hz. Vibrationer under 50 mm / s är väldigt svåra att uppnå med konventionella sprängämnen och denna skillnad är en av de främsta fördelarna med att använda Royex där konventionell sprängning är svår eller förbjuden.[/toggle]
[toggle title=”Vilka ljudnivåer genererar Royex?”]Ljudnivåer är starkt beroende av vilken bergstyp som avses spräckas samt vilken typ av täckning som används. Generellt uppnår stenspräckning med Royex sällan ljudnivåer över 80 decibel. Om ordentlig täckning används så ligger normala ljudnivåer runt 55-60 decibel.[/toggle]
[toggle title=”Vilket är det rekommenderade säkerhetsavståndet vid anvädning av Royex?”]Säkerhetsavstånd är beroende av applikation, laddvikt, täckning och hur arbetsplatsen ser ut. En ordentligt täckt och planerad spräckplats kräver oftast inte mer än ett säkerhetsavstånd på 30 meter. Dock gäller alltid sunt förnuft![/toggle]